Missie

Verenigingsmissie

HV United Breda wil een sportieve, gemoedelijke en financieel gezonde handbalvereniging zijn met een sterke regionale uitstraling. Om deze doelstelling te handhaven dan wel te bereiken, onderkennen we vier pijlers in ons beleid. Zo streven we naar de mogelijkheid voor al  onze leden om te kunnen handballen in de breedtesport én de wedstrijdsport. Daarbij willen we wel ons huishoudboekje (ook op de langere termijn) in balans houden. Een structureel beleid van het bestuur en de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers zijn ook in onze vereniging natuurlijk een belangrijke voorwaarde voor het halen van de genoemde doelstelling. En ten slotte moeten we zeker ook toekomstgericht denken en werken binnen de vereniging om deze doelstelling ook op de langere termijn te kunnen handhaven.  Het mag duidelijk zijn dat deze vier pijlers ook onderling sterk verbonden zijn en zo het fundament van de vereniging vormen.

Handballen in Breedtesport en Wedstrijdsport

Handballen is leuk; zeker als je daar je energie en eigen ambities in kwijt kunt, verhoogt dat het plezier in deze sport. Dat plezier vormt de basis om voor een lange tijd actief te blijven binnen de handbalsport. Als vereniging staat United Breda daarom voor voldoende faciliteiten om meisjes, jongens, dames en heren te kunnen laten handballen in de breedtesport én de wedstrijdsport. De jongste jeugd speelt altijd in de breedtesport, waarbij het aanleren van techniek en tactiek in teamverband centraal staan. Bij de oudere jeugd (vanaf de B-jeugd) en de senioren moeten leden kunnen kiezen tussen recreatief handbal dan wel prestatiehandbal. Om de huidige en nieuwe leden zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in dit traject, zal het Opleidingsplan van de vereniging de komende maanden worden aangepast aan de veranderende visie op het handbalspel. Voldoende bekwame trainers voor alle teams is zeker zo belangrijk voor deze begeleiding. Binnen de wedstrijdsport zijn onze eerste dames- en herenteam de vlaggenschepen van de vereniging. Zij krijgen daarom ook bijzondere aandacht in het verenigingsbeleid, zonder dat deze teams gaan ‘los varen’ van de vereniging.

Financieel gezond

Zoals voor vele andere sportverenigingen en culturele verenigingen is het op orde houden van de jaarlijkse begroting ook voor United Breda een uitdaging, die zeker zo belangrijk en lastig is als de sportieve doelstelling. De inkomsten en de uitgaven van de vereniging zullen in balans met elkaar moeten zijn. Om dat te bewerkstelligen zal steeds kritisch naar de te maken kosten worden gekeken. Aan de andere kant dienen de inkomsten gemaximaliseerd te worden door actuele contributies, voldoende (shirts)sponsoren, een goede kantine omzet, het houden van (verkoop)acties en het organiseren van (gesubsidieerde) activiteiten. Het jaarlijkse Pinkstertoernooi speelt hierbij een belangrijke rol. De financiën van de vereniging zijn daarbij kaderstellend voor de sportieve mogelijkheden van de vereniging; de formulering van sportieve ambities voor de vereniging zullen daarom ook altijd een financiële paragraaf hebben.

Bestuur en andere vrijwilligers

Het bestuur van de vereniging bestaat uit verenigingsleden die op vrijwillige basis de verplichting zijn aangegaan om leiding te geven aan de club. ‘Informatie verzamelen binnen de vereniging, informatie verwerken en omzetten in acties en informatie verstrekken aan de leden’, zo kan je de taken van de bestuursleden het  beste omschrijven. Door dit zo gestructureerd mogelijk te doen, dus met een zekere regelmaat en volgens vaste lijnen, kan het bestuur daarbij een beleid vormen en leiding geven aan de vereniging. Leiding geven kan echter alleen als er ook andere leden actief zijn binnen de vereniging; wederom het liefst met een zekere regelmaat en volgens vaste lijnen. Daarvoor zijn er diverse commissies ingesteld en actief, die ieder een deel van alle acties uitvoeren die nodig zijn om de vereniging optimaal te laten functioneren. Het in stand houden van, en werken volgens dit ‘organogram’ (zie elders op de website) met voldoende mensen op alle benodigde posities, zorgt ervoor dat ad hoc beslissingen en miscommunicatie zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Pas dan kunnen we als vereniging goed functioneren en herkennen leden zich in onze vereniging; nu en in de toekomst.

Met de ogen gericht op de toekomst

‘Leren van het verleden en verbeteren in de toekomst’,  waarbij de huidige verenigingssituatie natuurlijk de schakel is. HV United Breda is nog de enige handbalvereniging in Breda, terwijl er in de jaren tachtig nog zes grote en kleinere Bredase verenigingen bestonden. Dit heeft er echter ook toe geleid dat alle kennis en ervaring op handbaltechnisch en organisatorisch vlak en alle handballers en talenten in één vereniging zijn samengekomen. Dit zien we als een duidelijke kans voor de toekomst. Maar voor een gunstige toekomst van het handbal in de regio in het algemeen en binnen onze vereniging in het bijzonder, mogen we niet alleen tevreden zijn met de huidige verenigingssituatie. We hebben daarom de volgende speerpunten geformuleerd voor de komende jaren: actieve ledenwerving bij de jeugd, verder opleiden en begeleiden van onze trainersstaf, talentenontwikkeling binnen de vereniging en in regionaal verband, opleiden en begeleiden van jonge scheidsrechters, faciliteren van het opkomende  Beachhandbal en (op termijn) regionale samenwerking voor handbal op hoog niveau in West-Brabant. Dit is dus een behoorlijke opgave, die we als vereniging alleen aan kunnen wanneer we onze energie eerste stoppen in de kortere termijn: het behouden van de huidige leden en het versterken van de gemoedelijkheid binnen de vereniging. Want uiteindelijk is het voor iedereen nog steeds een hobby; en die moet natuurlijk wel leuk blijven.