Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens nieuw lid

Achternaam: (verplicht)

Roepnaam: (verplicht)

Voorletters:

Geslacht: (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum: (verplicht) *Bij Internet Explorer volgende volgorde aanhouden (jjjj-mm-dd)

Adres: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Woonplaats: (verplicht)

Telefoonnummer: (verplicht)

Email: (verplicht)

Ik wil me inschrijven als:(verplicht)

Machtiging contributie
Ik machtig de penningmeester van H.V. United voor:
a. het maandelijks incasseren van het contributiebedrag
b. het eenmaal per jaar incasseren van de bondscontributie
Ik ben akkoordIk ben niet akkoord
Naam: (verplicht)

Adres: (verplicht)

Postcode & woonplaats: (verplicht)

Email: (verplicht)

Vanaf de giro- of bankrekening met het nummer:
IBAN-rekeningnummer: (verplicht)

Naam rekeninghouder: (verplicht)

Datum: (verplicht)

Upload hier uw pasfoto: (verplicht)

Voorwaarden
Gaat u akkoord met de voorwaarden die aan een lidmaatschap verbonden zijn?

 Hij/zij aanvaardt elk risico dat verbonden is aan het deelnemen aan wedstrijden, trainingen, reizen en andere
clubactiviteiten. HV United Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan de regels van het huishoudelijk reglement en de andere bepalingen
van de vereniging.
 Hij/zij zal de contributie tijdig betalen volgens onderstaande condities aan de penningmeester van HV United
Breda.
 Bij aanmelden dient een machtigingsformulier incasso te worden ingeleverd om de jaarlijkse bondscontributie
en de maandelijkse verenigingscontributie te voldoen
 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) en wordt
stilzwijgend verlengd.
 Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij zowel de ledenadministratie als de
penningmeester van de vereniging. Contributie wordt betaald voor een geheel verenigingsjaar.
 Bij het spelen van wedstrijden is het dragen van een verenigingsshirt verplicht. Het shirt wordt door de
vereniging beschikbaar gesteld. De hieraan verbonden kosten worden via de contributie verrekend.

Ik ben akkoordIk ben niet akkoord