Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens nieuw lid

Achternaam: (verplicht)

Roepnaam: (verplicht)

Voorletters:

Geslacht: (verplicht)
ManVrouw

Geboortedatum: (verplicht) *Bij Internet Explorer volgende volgorde aanhouden (jjjj-mm-dd)

Adres: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Woonplaats: (verplicht)

Telefoonnummer: (verplicht)

Email: (verplicht)

Ik wil me inschrijven als:(verplicht)

Machtiging contributie
Ik machtig de penningmeester van H.V. United voor:
a. het maandelijks incasseren van de verenigingscontributie
b. het eenmaal per jaar incasseren van de bondscontributie
Ik ben akkoordIk ben niet akkoord
Naam: (verplicht)

Adres: (verplicht)

Postcode & woonplaats: (verplicht)

Email: (verplicht)

Vanaf de giro- of bankrekening met het nummer:
IBAN-rekeningnummer: (verplicht)

Naam rekeninghouder: (verplicht)

Datum: (verplicht)

Upload hier uw pasfoto: (verplicht)

Voorwaarden
Gaat u akkoord met de voorwaarden die aan een lidmaatschap verbonden zijn?

- Hij/zij aanvaardt elk risico dat verbonden is aan het deelnemen aan wedstrijden, trainingen, reizen en andere clubactiviteiten. HV United Breda kan niet aansprakelijk worden gesteld.
- Hij/zij verklaart zich te zullen houden aan de regels van het huishoudelijk reglement en de andere bepalingen van de vereniging.
- Hij/zij verklaart bij het spelen van wedstrijden verplicht het verenigingsshirt te dragen. Het shirt wordt door de vereniging beschikbaar gesteld en de hieraan verbonden kosten zijn al in de verenigingscontributie verrekend.
- Hij/zij zal tijdig de maandelijks verschuldigde verenigingscontributie en de jaarlijks verschuldigde bondscontributie betalen aan de penningmeester van HV United Breda.
- Hij/zij geeft toestemming tot automatische incasso door de penningmeester van HV United Breda van de maandelijks verschuldigde verenigingscontributie en de jaarlijks verschuldigde bondscontributie. De hoogte van de beide contributies wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering van de vereniging vastgesteld.
- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een heel verenigingsjaar (lopend van 1 juli t/m 30 juni) en wordt stilzwijgend verlengd. Lopende het seizoen kan een lid wel de aard (en bijbehorende verenigingscontributie) van het lidmaatschap laten wijzigen. Hiertoe moet schriftelijk of per e-mail een verzoek verstuurd worden naar zowel de ledenadministratie als de penningmeester van de vereniging.
- Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij zowel de ledenadministratie als de penningmeester van de vereniging. De opzegging zal per 31 juni van het jaar geeffectueerd worden.
- Hij/zij gaat akkoord met het privacy beleid van de vereniging (zie website van de vereniging onder het kopje “Over ons / Privacyverklaring”.

Ik ben akkoordIk ben niet akkoord